Všeobecné obchodní podmínky | Bitumax

Home > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

BITUMAX s.r.o., Českobratrské nám. 133, Mladá Boleslav

Všeobecné obchodní podmínky dodávek asfaltových hydroizolačních materiálů

platné od 1. června 2009 na dobu neurčitou

V souladu s obchodním zákoníkem Vám předkládáme všeobecné podmínky dodávek, které jsou nedílnou součástí kupních smluv.

1. Objem dodávky

Objem dodávky je uveden v dodacích listech. Fakturováno bude vždy skutečně dodané množství.

2. Způsob plnění

Není-li dohodnuto jinak, dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Za eventuální škody, způsobené poškozením nebo ztrátou zásilky odpovídá dopravce dle ust. § 622 a 624 obchodního zákoníku. Náhradu eventuální škody na dopravci uplatňuje kupující. Pokud kupující nepředloží dopravní dispozice nebo nezajistí expedici v dohodnutém termínu, bude zboží uskladněno u prodávajícího.

3. Cena zboží

Cena bude vypočítána dle ceníku BITUMAX s.r.o., platného na příslušné období, pokud není v samostatné kupní smlouvě uvedeno jinak. K ceně se účtuje daň z přidané hodnoty.

4. Průvodní doklady

Prodávající odešle se zbožím dodací list na zboží, který obsahuje označení kupujícího, druh zboží, množství a údaje o obalech.

5. Avízo

Avízo se odesílá na základě požadavku kupujícího.

6. Fakturace a doba splatnosti

Plnění dodávky bude placeno hotově, případně zálohovou fakturou. Ve zcela výjimečných případech je zboží fakturováno a splatnost faktury činí 14 dní od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. V tomto případě prodávající poskytuje kupujícímu úvěrový limit v dohodnuté výši, do které může odebírat zboží na fakturu při dodržení splatnosti. Úvěrovým limitem se rozumí součet všech pohledávek prodávajícího před i po termínu splatnosti (včetně DPH). Při dosažení úvěrového limitu může kupující odebrat další zboží pouze na zálohovou fakturu nebo při platbě v hotovosti. Prodávající je oprávněn jednostranně zvýšit úvěrový limit. Rovněž je prodávající oprávněn jednostranně snížit úvěrový limit, pokud si kupující neplnil, resp. neplní řádně své platební závazky vůči prodávajícímu.

V případě pozdního placení se kupující zavazuje zaplatit zákonné penále z prodlení za každý den z fakturované částky. Je-li smluvené množství zboží dodáváno v několika zásilkách, je každá zásilka fakturována samostatně.

Zálohová faktura resp. faktura obsahuje:

- označení faktury a její číslo

- základní údaje o prodávajícím a kupujícím a jejich bankovní spojení

- předmět dodávky a den jejího splnění

- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti

- cenu za jednotku zboží

- den zdanitelného plnění

- údaje o množství, druhu a ceně dodávky

- celkovou fakturovanou částku

- údaje o přílohách

- jiné technické údaje prodávajícího

- daň z přidané hodnoty

- ostatní údaje daňového dokladu pro daň z přidané hodnoty.

7. Způsob balení

Balení se provádí podle příslušných předmětných technických norem nebo listů pro jednotlivé druhy klasických, modifikovaných asfaltových pásů a šindelů.

8. Obaly

Zboží je převážně expedováno na paletách o rozměru 120 x 80 cm popř. 105 x 105.

9. Kvalita

Kvalita musí odpovídat příslušným technickým listům pro jednotlivé výrobky, pokud nebylo dohodnuto jinak.

10. Záruční doba

Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím za předpokladu, že zboží je přepravováno a skladováno za podmínek, uvedených v bodě 13.

Zboží lze reklamovat pouze v případě předložení identifikačního lístku (popř. obalu s identifikací), kterým je označeno zboží (role, balík, paleta).

11. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

Kupující je povinen prohlédnout zásilku při převzetí na skladě prodávajícího, zajišťuje-li si dopravu sám nebo při převzetí od dopravce, odeslal-li prodávající zboží. Vady množství oznámí po převzetí, vady zjevné, které při prohlídce kupující zjistil, oznámí prodávajícímu písemnou reklamací nejpozději do 15 dnů po převzetí zboží, přičemž vady je povinen prokázat kupující. Vady jakosti je kupující povinen oznámit do 7 dnů od zjištění kvalitativní závady. Pokud vady v této lhůtě neoznámí, nemůže již nároky z takto zjistitelných vad uplatňovat.

12. Reklamační řízení

a) Reklamovatelná je dodávka, jejíž kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek.

b) Reklamace se uplatňuje písemnou formou s uvedením identifikace dodávky, vad dodávky a požadavky kupujícího.

c) Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 15 dnů od převzetí reklamace.

d) Objem reklamace množství a zjevných vad je objem z reklamované dodávky, uložené na skladě kupujícího v době prokazování vady.

e) Vady jakosti je zapotřebí reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Vady je povinen prokázat kupující. Kupující je povinen uschovat identifikační lístky zboží pro kontrolu a dodaný materiál nezpracovávat. Zpracováním zjevně vadného materiálu ztrácí kupující nárok na bezplatnou výměnu i slevu.

f) V případě nesouhlasu prodávajícího s reklamací je kupující povinen prokázat kvalitativní vady za účasti prodávajícího.

g) Neshodnou-li se strany smlouvy na vadách dodávky, stanoví kvalitu po vzájemné dohodě nestranná instituce. Závěr nestranné instituce je pro obě strany závazným.

h) Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce ponese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy, případně se určí alikvotní podíl platby.

i) V případě, že nedojde k dohodě o řešení, bude spor řešen u obchodního soudu.

j) Při reklamačním řízení je neshoda řešena dle platných technických listů prodávajícího.

k) Pro další případy řešení reklamací, které zde nejsou výslovně uvedeny, platí obchodní zákoník.

13. Skladování

Skladování asfaltových hydroizolačních materiálů musí odpovídat podmínkám stanoveným v příslušných Technických listech.

14. Odstoupení od smlouvy a odstupné

Je-li zboží dodáváno v několika samostatně fakturovaných zásilkách, může prodávající od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení se zaplacením některé ze zásilek. Právo prodávajícího účtovat pokutu za prodlení se zaplacením faktury tím není dotčeno. Jak prodávající, tak kupující mohou od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v § 345 odst. 1 obchodního zákoníku. Kupující může smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 20 % hodnoty objednaného zboží, a to pouze dříve než přijal, byť jen částečné plnění na tuto smlouvu.

15. Kupní smlouva

Pokud není sepsána samostatná kupní smlouva, považují se za kupní smlouvu vzájemně odsouhlasené všeobecné obchodní podmínky dodávek, ve spojení s potvrzenou objednávkou. V případě platné Kupní smlouvy je tato nadřazena všeobecným obchodním podmínkám.

FCB Foundry a.s., České Budějovice ...více

ZŠ speciální MŠ Ústí nad Labem ...více

Nová Mosilana ...více

Další reference

Ilustrační obrázek

  • (+ 420) 326 210 947
  • info@bitumax.cz

PiXOLO

2012 Copyright by Bitumax. All rights reserved.
Developed & Links by PiXOLO